Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n asiakasrekisterin seloste

Päivitetty 26.4.2024

Rekisterien pitäjä

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy
Y-tunnus 0133011-6
Kauppakatu 1
39500 IKAALINEN
Puh. (03) 450 51

Asiakasrekisteristä vastaava

tietosuojavastaava@lennu.fi

Rekisterien nimi

Ikaalisten-Parkanon Puhelimen asiakasrekisterit.

Rekisterien käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet

Ikaalisten-Parkanon Puhelimen asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakkaiden tilaamien palveluiden toteuttamiseen, laadun varmistamiseen ja parantamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitämiseen, asiakasmarkkinointiin ja tilastointiin, palveluiden laskutukseen, sekä muihin
vastaaviin käyttötarkoituksiin. Lisäksi asiakaspalvelu puhelut voidaan tallentaa asiakaspalvelun laadun parantamiseksi.

Rekisterien tietosisällöksi voidaan tallentaa

 • Etu- ja sukunimi ja historia
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Yhteyspuhelinnumerot
 • Asiakkaan sähköpostiosoitteet
 • Asiointikieli
 • Kansalaisuus
 • Arvo, ammatti ja asema
 • Harrastukset
 • Tilatut tuotteet ja niiden tunnisteet
 • Suoramarkkinointilupa
 • Laskutuksen maksusuunnitelmat
 • Palveluiden estotiedot
 • Puheluiden teletunnistetiedot
 • Ikaalisten-Parkanon Puhelimen omistajatiedot (osakerekisteri)

Tietolähteet

 • Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot
 • Palveluiden laadun seuraamisen yhteydessä kerätyt tiedot
 • Erilaisten palveluiden kautta kerätyt tiedot kuten:
  • Väestörekisterikeskuksen tiedot
  • Luottorekisterit
  • Julkiset ja yksityiset yhteystietorekisterit
  • Maanmittauslaitoksen rekisterit
  • Yhteistyökumppaneiden, urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden osoiterekisteristereistä
  • Muilta vastaavia tietopalveluita tarjoavilta julkisilta tai yksityisiltä
  • yhteistyökumppaneilta

Tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän lukuun toimivien palvelun tuottajien ja yhteistyökumppanien ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Tietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin suoramarkkinointia ja digitaalisen mainonnan kohdentamista varten, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, tietojen päivittämiseen tai muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme. Tietoja luovutetaan myös palveluiden toteuttamiseen
osallistuville kumppaneille ja alihankkijoille, kuten puhe- ja sähköpostipalveluiden tarjoajille, luottokorttiyhtiöille. Kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös tietojen analysointiin ja digitaalisen mainonnan toteuttamiseen osallistuville tahoille.

Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä palveluiden turvallisuuden
takaamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterien suojaukset

Kaikilla Ikaalisten-Parkanon Puhelimen rekistereitä käsittelevillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset, sekä rekisterien käsittelytoimet. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen
yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Ikaalisten-Parkanon Puhelimen kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet Viranomaisen edellyttämän vaitiolositoumuksen asiakastietoihin ja teletunnistetietoihin liittyen. Viestintäverkkojen ja järjestelmien loogisessa sekä ulkoisissa suojauksissa noudatetaan Tietoyhteiskuntakaarta, sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus päästä omiin tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on talletettu.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon poistamista. Rekisterinpitäjä voi poistaa vain
ne tiedot rekisteröidystä, joiden säilytysaika ei perustu voimassa olevaan
asiakassuhteeseen tai lainsäädäntöön.

Oikeus vaatia tiedon käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä
tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai
poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus vaatia tiedon siirtämiseksi järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa sellaiset tiedot, jotka
rekisteröity on itse rekisterinpitäjälle toimittanut.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tietojen säilytys

Rekisterienpitäjä säilyttää henkilötietoja rekistereissä, kunnes peruste henkilötietojen käsittelylle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, sekä viranomaisen ohjeistusta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palvelujen jatkuvasti kehittyessä pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uusia versioita.

Yhteydenotot, sekä muutospyynnöt

Rekistereitä ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää tietosuojavastaava@lennu.fi osoitteeseen yhteystiedoilla varustettuna, ilman henkilötunnuksia. Vaihtoehtoisesti pyynnön voi tehdä Ikaalisten-Parkanon Puhelimen asiakaspalvelussa:

Kauppakatu 1
39500 IKAALINEN